Japan
Fukuoka Pref
Kitakyushu
Moji-Ku
KIYONAGA, Tadao  b. 1926, d. 1970
UMEMARU, Sekiko  b. 1930, d. 2012